Tidigare teman

Kyrkornas globala vecka har lyft fram det goda arbete som görs i kyrkor och organisationer året runt. Vartannat år har ett ett nytt tema valts. Sedan 2005 har Globala veckan uppmärksammat fattigdom, hunger, klimat, konfliktmineraler, vapenexport och migration. Om du vill hitta och använda material från ett tidigare tema, läs mer här.

2018: Vem får höras? – Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla

Vem får höras? Runt om i världen ser vi i dag att människors möjligheter att uttrycka sina åsikter och utöva sina rättigheter begränsas eller hotas. I över ett decennium har den demokratiska utvecklingen gått bakåt i fler länder än den går framåt i och utrymmet för civilsamhället krymper allt mer [1].

Kyrkornas globala vecka 2018 lyfte fram vilken betydelse demokrati och civilsamhälle har för att vi ska nå en hållbar värld för alla samt den viktiga roll kyrkorna har i det arbetet. Du kan fortfarande beställa material här.

Demokrati handlar om människors möjligheter att delta i och påverka det samhälle de lever i. Men det blir allt svårare för dem som vill stå upp för mänskliga rättigheter, demokrati, rättvisa och en hållbar värld att göra sina röster hörda. År 2017 mördades till exempel 200 miljöaktivister och 74 journalister runt om i världen. Att stå upp för sina rättigheter och uttrycka sina åsikter kan alltså på många håll vara förenat med livsfara. I många länder är också religions- och övertygelsefriheten starkt begränsad. Mål 16 i de globala målen handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen, att se till att alla har tillgång till rättvisa och inkluderande institutioner. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa, ha möjlighet att utöva inflytande och att vara ansvarsutkrävande gentemot beslutsfattare.

Mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen

För att nå det målet har kyrkor, samfund, trosbaserade organisationer och enskilda kristna en viktig roll att spela. Kyrkorna måste stå upp för alla människors okränkbara värde för att vara trogna övertygelsen om att alla människor är skapade till Guds avbild. Det innebär även att varje människa har en fri vilja men också ett ansvar för det samhälle och den värld vi lever i. Vi är övertygade om att vi människor har fått i uppdrag att förvalta Guds skapelse och allt som ingår i den. Frågor om klimathotet, miljöförstöring, fattigdom och konflikter är inte bara politiska, vetenskapliga eller sociala, de har också i allra högsta grad en moralisk och andlig dimension. Kyrkans uppgift är bland annat att vara en profetisk röst, det vill säga att belysa sin samtid utifrån det som vi tror är Guds vilja, och visa på orättvisor, att utmana förtryckande maktstrukturer och värna den mest utsatta människan.

Historien har gång på gång visat att engagerade och organiserade människor kan åstadkomma positiv förändring. Många gånger har kyrkorna varit en drivande kraft i de förändringarna, som till exempel vid avskaffandet av apartheid i Sydafrika.

För att fortsätta detta arbete vill vi under årets Globala vecka uppmana alla att ta ansvar för att stå upp för de rättigheter och inkluderande institutioner vi har i vårt samhälle, men också att stötta och sprida kunskap om de människor vars möjligheter och rätt att organisera och uttrycka sig begränsas och hotas. Vi måste se till att alla får höras!

Fördjupning

Det finns många intressanta rapporter för dig som är intresserad av att fördjupa din kunskap i ämnet. Här är några förslag:

CONCORDs rapport Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten att organisera sig.

Forum Syds rapport Defending their rights, risking their lives

Kvinna till kvinnas rapport Så tystas en kvinnorörelse

Andra bra källor till information är CIVICUS och Freedom house

 

[1] Bland annat organisationerna Freedom House och CIVICUS kartlägger den demokratiska utvecklingen och friheter för människor i världen.

2017: Hållbar värld för alla

Världen har blivit mycket bättre men det återstår fortfarande stora utmaningar. Världens länder har kommit överens om 17 ambitiösa mål som fram till år 2030 ska hjälpa oss att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och ojämställdhet och lösa klimatkrisen. De kallas för Agenda 2030 eller Globala målen för hållbar utveckling. Dessa mål berör oss alla och vi kan alla göra något! Kyrkornas globala vecka 2017 introducerade de 17 globala målen och fokuserade på hur vi kan nå en Hållbar värld för alla.

Agenda 2030 antogs som en FN-resolution av världens ledare den 25 september 2015. Det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som någonsin antagits. Agenda 2030 gör det tydligt att de globala målen är ”integrerade och odelbara”, vilket betyder att de är sammankopplade och beroende av varandra för att det övergripande målet om långsiktigt hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling ska nås. En av de viktigaste sakerna med de globala målen är också att de gäller oss alla – i alla länder och på samhällets alla nivåer. Vi måste – och vi kan – alla bidra på olika sätt till att målen uppfylls.

Samfund, kyrkor, trosbaserade organisationer och enskilda kristna har en viktig roll att spela. Vi är övertygade om att vi människor har fått i uppdrag att förvalta Guds skapelse och allt som ingår i den. Frågor om klimathotet, miljöförstöring, fattigdom och konflikter är inte bara politiska, vetenskapliga eller sociala, de har också i allra högsta grad en moralisk och andlig dimension. Vi har en viktig uppgift att synliggöra de existentiella aspekterna av dessa frågor.

På samma sätt som vi i nattvarden delar brödet med varandra så delar vi jorden med varandra. När brödet delas räcker det åt alla. Det handlar om vårt uppdrag att förvalta den gåva vi har fått att leva i Guds skapelse. Det handlar om att möta de utsatta och sårbara i våra syskon som redan nu drabbas av klimatrelaterade katastrofer, av krig och konflikt, av brist på jämställdhet, utbildning och hälsovård. Det handlar om att föra ett samtal om hur sammanlänkade vi är i den livets väv som vi ingår i och låta samtalet utmynna i att älska vår nästa och vår jord med mer än bara ord.

Beställ Kyrkornas globala veckas inspirationshäfte ”Hållbar värld för alla” här. Vi har också sammanställt länkar till annat bra material om de globala målen under Material > Om globala målen. Från introduktionsmaterial och övningar till fördjupningsmaterial och filmer och lite till.

Bakgrund

De globala målen tar vid efter millenniemålen, som världens ledare enades om år 2000, och som nådde sin deadline år 2015. Millenniemålen bidrog till många framgångar. Bland annat så halverades den extrema fattigdomen i världen sedan 1990, fler flickor går nu i skolan och barnadödligheten har minskat. Men många utmaningar kvarstår. Bland annat så växer klyftorna inom och mellan länder och regioner, över 700 miljoner människor lever i extrem fattigdom, och de förödande konsekvenserna av klimatförändringarna blir allt mer uppenbara.

De globala målen går längre än millenniemålen på många plan. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet genomsyrar alla målen, och fattigdomen ska utrotas överallt. De globala målen fokuserar mer på miljö, klimat, samhällsstyrning och mänskliga rättigheter. Arbetet för jämställdhet och minskade klyftor får också prioritet. Medan millenniemålen främst riktade in sig på fattigdomsbekämpning i världens fattigaste länder, så är de globala målen verkligt universella och gäller både hög-, medel- och låginkomstländer. Medan fattigare länder ställs inför stora utmaningar när det gäller att utrota fattigdom och hunger så kommer rikare länder att behöva stötta detta arbete genom att nå hållbara konsumtionsnivåer och bromsa klimatförändringarna.

 

2015 & 2016: Jord att leva på – mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår

Har jorden råd med oss? Det skulle krävas mer än tre jordklot om alla människor i världen skulle leva som vi i Sverige. Kyrkornas globala vecka 2015 – 2016 vill sprida kunskap om hur klimatförändringar påverkar förverkligandet av mänskliga rättigheter och ge människor förutsättningar att fatta beslut och agera för en rättvis klimatpolitik.

2013 & 2014: Helig fred – tro som fredsskapare

Inspirationshäfte framsida
Foto: Magnus Aronson/IKON

”Om trons möjligheter att skapa fred som är mer än frånvaron av krig. En rättfärdig fred, som lovar frihet och rättvisa. En fred mellan stater och mellan människor. Vi vet att det går – nu vill vi visa på hur. Som kyrkor och församlingar vill vi skapa helig fred med tron som drivkraft.”

2011 & 2012: Över gränser – om migration och flyktingskap


Foto: Paul Jeffrey/ACT

”Om det positiva i att människor korsar gränser, men också om det oerhört svåra i att tvingas lämna sitt hem och sin familj. Som kyrkor och församlingar vill vi vara en positiv kraft för de människor som varit modiga nog att korsa många gränser.”

2010: Skapelsefred byggs inte med vapen


Foto: Paul Jeffrey/ACT

”Varje år spenderar världen ofattbara 10 000 miljarder kronor på vapen och militär rustning, samtidigt som en miljard människor lever i djup fattigdom. Kyrkornas globala vecka 2010 handlar om hur vi kan bygga varaktig fred och skapa utveckling utan vapen.”

2009: Skapelsefred – Rättvisa resurser


Foto: Paul Jeffrey/ACT

”Jordens resurser fördelas sällan rättvist. I vissa fall leder jakten på rikedomarna till blodiga konflikter. Som konsumenter av dessa resurser har vi ett ansvar men också en möjlighet att påverka. Var med och skapa fred!”

2008: Skapelsefeber – Klimat & fred


Foto: Paul Jeffrey/ACT

”Ett klimat i förändring utmanar vårt hopp om fred och rättvisa. Men tillsammans kan vi vara Guds verksamma och skapande händer i världen.”

2007: Skapelsefeber – Klimat


Foto: Lars Gustavsson/IKON

”Guds skapelse är fantastisk! Som förvaltare av skapelsen kan vi med våra liv påverka dess framtid. Vi kan leva skapelsevänligt och skapa möjligheter för dem som drabbas värst av de förändringar som nu sker i klimatet.”

2006: Sida vid sida


”Vardagslivet i en församling är fullt av relationer till människor ’långt borta’. Vår utgångspunkt är att vara och verka sida vid sida med Gud men också med varandra, både nära och långt borta. Under veckan vill vi fokusera på vad vi i våra församlingar har för roll när det gäller att utrota fattigdom och hunger i världen.”

2005: Tillsammans kan vi utrota fattigdomen


”När vi som kyrkor och organisationer väljer att använda vår gemensamma röst gör vi det utifrån ett kall att stå på de maktlösa och svagas sida. Genom Kyrkornas globala vecka delar vi den globala gemenskap som kämpar för att utrota fattigdomen. Men är också del av en nationell kristen gemenskap för att finna mod att leva den förändring vi vill se i världen.”

  • ”En vecka per år. Över hela Sverige. I en stad nära dig”