Tidigare teman

Kyrkornas globala vecka lyfter fram det goda arbete som görs i kyrkor och organisationer året runt. Vartannat år väljs ett nytt tema. Sedan 2005 har Globala veckan uppmärksammat fattigdom, hunger, klimat, konfliktmineraler, vapenexport och migration. Om du vill hitta och använda material från ett tidigare tema, läs mer här.

2015 & 2016: Jord att leva på – mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår

Har jorden råd med oss? Det skulle krävas mer än tre jordklot om alla människor i världen skulle leva som vi i Sverige. Kyrkornas globala vecka 2015 – 2016 vill sprida kunskap om hur klimatförändringar påverkar förverkligandet av mänskliga rättigheter och ge människor förutsättningar att fatta beslut och agera för en rättvis klimatpolitik.

2013 & 2014: Helig fred – tro som fredsskapare

Inspirationshäfte framsida
Foto: Magnus Aronson/IKON

”Om trons möjligheter att skapa fred som är mer än frånvaron av krig. En rättfärdig fred, som lovar frihet och rättvisa. En fred mellan stater och mellan människor. Vi vet att det går – nu vill vi visa på hur. Som kyrkor och församlingar vill vi skapa helig fred med tron som drivkraft.”

2011 & 2012: Över gränser – om migration och flyktingskap


Foto: Paul Jeffrey/ACT

”Om det positiva i att människor korsar gränser, men också om det oerhört svåra i att tvingas lämna sitt hem och sin familj. Som kyrkor och församlingar vill vi vara en positiv kraft för de människor som varit modiga nog att korsa många gränser.”

2010: Skapelsefred byggs inte med vapen


Foto: Paul Jeffrey/ACT

”Varje år spenderar världen ofattbara 10 000 miljarder kronor på vapen och militär rustning, samtidigt som en miljard människor lever i djup fattigdom. Kyrkornas globala vecka 2010 handlar om hur vi kan bygga varaktig fred och skapa utveckling utan vapen.”

2009: Skapelsefred – Rättvisa resurser


Foto: Paul Jeffrey/ACT

”Jordens resurser fördelas sällan rättvist. I vissa fall leder jakten på rikedomarna till blodiga konflikter. Som konsumenter av dessa resurser har vi ett ansvar men också en möjlighet att påverka. Var med och skapa fred!”

2008: Skapelsefeber – Klimat & fred


Foto: Paul Jeffrey/ACT

”Ett klimat i förändring utmanar vårt hopp om fred och rättvisa. Men tillsammans kan vi vara Guds verksamma och skapande händer i världen.”

2007: Skapelsefeber – Klimat


Foto: Lars Gustavsson/IKON

”Guds skapelse är fantastisk! Som förvaltare av skapelsen kan vi med våra liv påverka dess framtid. Vi kan leva skapelsevänligt och skapa möjligheter för dem som drabbas värst av de förändringar som nu sker i klimatet.”

2006: Sida vid sida


”Vardagslivet i en församling är fullt av relationer till människor ’långt borta’. Vår utgångspunkt är att vara och verka sida vid sida med Gud men också med varandra, både nära och långt borta. Under veckan vill vi fokusera på vad vi i våra församlingar har för roll när det gäller att utrota fattigdom och hunger i världen.”

2005: Tillsammans kan vi utrota fattigdomen


”När vi som kyrkor och organisationer väljer att använda vår gemensamma röst gör vi det utifrån ett kall att stå på de maktlösa och svagas sida. Genom Kyrkornas globala vecka delar vi den globala gemenskap som kämpar för att utrota fattigdomen. Men är också del av en nationell kristen gemenskap för att finna mod att leva den förändring vi vill se i världen.”

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page