Gudstjänster och andakt

Här finner du andakts- och gudstjänstmaterial från Globala veckans tidigare teman: klimatförändringar, fred, migration och flyktingskap, rättvisa resurser, fattigdom och hunger. Du hittar också andakt- och gudstjänstmaterial som passar för att lyfta de globala målen, en teologisk reflektion och böner för alla de 17 målen.

Bön för temat ”Vem får höras?”

Bön 2018 Vem får höras?

Teologisk reflektion och böner för Globala målen

Saxat ut inspirationshäftet 2017, ladda ner här: Teologisk reflektion Böner_Häfte_12017.pdf

Nedanstående material är uppdelade efter de huvudsakliga ämnesområden som de lyfter. Men de berör även fler mål än bara dessa nämnda, eftersom de globala målen är sammankopplade och beroende av varandra för att det övergripande målet om långsiktigt hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling ska nås.

Mål 1 Ingen fattigdom

Boner_Utrota fattigdomen
Gudstjänstmaterial_Utrota fattigdomen
Från Globala veckans tema ”Utrota fattigdomen”

Mål 1 Ingen fattigdom & mål 2 Ingen hunger

Gudstjänstmaterial_Sida vid sida
Från Globala veckans tema ”Sida vid sida”

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Gudstjänst-och-andaktsmaterial-med-tema-rättvis-handel
Till materialet Låt oss inte älska med tomma ord finns en Symbolvandring för eftertanke.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Gudstjänstmaterial_Jord att leva på
Från Globala veckans tema ”Mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår”

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna & mål 16 fredliga och inkluderande samhällen

Gudstjänstmaterial 1_Skapelsefeber
Gudstjänstmaterial 2_Skapelsefeber
Från Globala veckans tema ”Skapelsefeber” klimat och fred

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion & mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Morgon_och_aftonböner_Skapelsefred _inte vapen Symbolhandlingar_Skapelsefred_inte vapen
Gudstjänstmaterial_Skapelsefred_inte vapen
Gudstjänstmaterial_Skapelsefred_resurser Morgon_och_aftonböner_Skapelsefred_resurser
Från Globala veckans tema ”Skapelsefred” -rättvisa resurser och -byggs inte med vapen

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

En bön för 2000-talet
Gudstjänstmaterial_Över gränser
Dikt Innan gryningen_Över gränser
Introduktion till befrielseteologi_Över gränser
Från Globala veckans tema ”Över gränser – migration och flyktingskap”

Gudstjänstmaterial_Helig fred
Från Globala veckans tema ”Helig fred”

Material som berör flera av de globala målen

Ur-djupen-ropar-vi
Ur djupen ropar vi är ett gudstjänstmaterial kring de stora frågorna som berör rättvisa, miljö, fred och försoning. I ett antal inledande artiklar reflekteras kring gudstjänst och symbolhandlingar, men här finns framför allt exempel på gudstjänster och böner som använts såväl i officiella ekumeniska sammanhang som i lokala församlingssammanhang.

Gudstjänst och andakt i Skapelsetid
På den här sidan hittar du material för att göra en gudstjänst för och med skapelsen. Det mesta materialet är färdigt att användas och en del är ”byggstenar” som du kan använda som inspiration för en mässa eller predikan om skapelsen.

Gudstjänstmaterial på Hållbar kyrka portalen
Hållbar kyrka är ett gemensamt initiativ av ett flertal samfund och organisationer inom Sveriges kristna råds medlemskyrkor och närstående organisationer. Det är en webbportal som samlar material för reflektion, inspiration, samtal och handling kring klimat, miljö, rättvis handel, etisk och hållbar konsumtion, finansiell hållbarhet, fred, ickevåld, mänskliga rättigheter och globala påverkansfrågor.

Material på engelska

Prayers for each of the sustainable development goals (Kyrkornas världsråd)
Böner från hela världen för vart och ett av de Globala målen.

Prayer for everyone (Kyrkornas världsråd)
Gudstjänst/andaktsordning om de Globala målen.

Pray to close the gap (Church Action on Poverty)
Böneresurser om global rättvisa.

  • ”Om alla goda krafter hjälps åt kan vi förändra världen”