2017 Hållbar värld för alla

Världen har blivit mycket bättre men det återstår fortfarande stora utmaningar. Världens länder har kommit överens om 17 ambitiösa mål som fram till år 2030 ska hjälpa oss att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och ojämställdhet och lösa klimatkrisen. De kallas för Agenda 2030 eller Globala målen för hållbar utveckling. Dessa mål berör oss alla och vi kan alla göra något! Kyrkornas globala vecka 2017 introducerade de 17 globala målen och fokuserade på hur vi kan nå en Hållbar värld för alla.

Agenda 2030 antogs som en FN-resolution av världens ledare den 25 september 2015. Det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som någonsin antagits. Agenda 2030 gör det tydligt att de globala målen är ”integrerade och odelbara”, vilket betyder att de är sammankopplade och beroende av varandra för att det övergripande målet om långsiktigt hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling ska nås. En av de viktigaste sakerna med de globala målen är också att de gäller oss alla – i alla länder och på samhällets alla nivåer. Vi måste – och vi kan – alla bidra på olika sätt till att målen uppfylls.

Samfund, kyrkor, trosbaserade organisationer och enskilda kristna har en viktig roll att spela. Vi är övertygade om att vi människor har fått i uppdrag att förvalta Guds skapelse och allt som ingår i den. Frågor om klimathotet, miljöförstöring, fattigdom och konflikter är inte bara politiska, vetenskapliga eller sociala, de har också i allra högsta grad en moralisk och andlig dimension. Vi har en viktig uppgift att synliggöra de existentiella aspekterna av dessa frågor.

På samma sätt som vi i nattvarden delar brödet med varandra så delar vi jorden med varandra. När brödet delas räcker det åt alla. Det handlar om vårt uppdrag att förvalta den gåva vi har fått att leva i Guds skapelse. Det handlar om att möta de utsatta och sårbara i våra syskon som redan nu drabbas av klimatrelaterade katastrofer, av krig och konflikt, av brist på jämställdhet, utbildning och hälsovård. Det handlar om att föra ett samtal om hur sammanlänkade vi är i den livets väv som vi ingår i och låta samtalet utmynna i att älska vår nästa och vår jord med mer än bara ord.

Beställ Kyrkornas globala veckas inspirationshäfte ”Hållbar värld för alla” här. Vi har också sammanställt länkar till annat bra material om de globala målen under Material > Om globala målen. Från introduktionsmaterial och övningar till fördjupningsmaterial och filmer och lite till.

Bakgrund

De globala målen tar vid efter millenniemålen, som världens ledare enades om år 2000, och som nådde sin deadline år 2015. Millenniemålen bidrog till många framgångar. Bland annat så halverades den extrema fattigdomen i världen sedan 1990, fler flickor går nu i skolan och barnadödligheten har minskat. Men många utmaningar kvarstår. Bland annat så växer klyftorna inom och mellan länder och regioner, över 700 miljoner människor lever i extrem fattigdom, och de förödande konsekvenserna av klimatförändringarna blir allt mer uppenbara.

De globala målen går längre än millenniemålen på många plan. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet genomsyrar alla målen, och fattigdomen ska utrotas överallt. De globala målen fokuserar mer på miljö, klimat, samhällsstyrning och mänskliga rättigheter. Arbetet för jämställdhet och minskade klyftor får också prioritet. Medan millenniemålen främst riktade in sig på fattigdomsbekämpning i världens fattigaste länder, så är de globala målen verkligt universella och gäller både hög-, medel- och låginkomstländer. Medan fattigare länder ställs inför stora utmaningar när det gäller att utrota fattigdom och hunger så kommer rikare länder att behöva stötta detta arbete genom att nå hållbara konsumtionsnivåer och bromsa klimatförändringarna.

  • ”Om alla goda krafter hjälps åt kan vi förändra världen”