Våldtäkt i krig

Under krig och konflikter är våldtäkt ett vanligt vapen som en del av krigföringen, genom att våldtäkter är satta i system för att utöva terror, förödmjuka, förnedra, visa sin makt och tvinga till underkastelse.

Våldet kan ta sig uttryck i att kvinnan bestraffas om hon inte ”frivilligt” har sex. När våldtäkt blir satt i system på detta sätt betraktas det numera som ett folkmord och brott mot mänskligheten och bestraffas som krigsbrott. Även de ledare som inte aktivt deltagit i våldtäkten men accepterat eller uppmuntrat till våldtäkt kan dömas för brott mot mänskligheten. Till våldtäktens målsättningar kan höra att framtvinga graviditeter för att på så vis förödmjuka både den enskilda kvinnan och hennes familj och grupp – hon tvingas till fortplantning av fienden. Våldtäkten kan ta sig uttryck i påtvingad prostitution och trafficking, av såväl fienden som den egna gruppen (för att ”tillfredsställa” militären). Dessutom är våldtäkter i hemmet vanligare under krig och liknande konflikter. (Källa: Wikipedia)

FN:s resolutioner om kvinnor i konflikter

Kvinnors utsatta och speciella situation i konflikter uppmärksammades år 2000 då FN:s Säkerhetsråd antog Resolution 1325 om Kvinnor, Fred och Säkerhet. Resolutionen blev banbrytande då den betonade konflikters effekter på kvinnor, och behovet av att inkludera kvinnor i konflikthantering och fredsbyggande åtgärder.

Resolution 1325 har varit grundläggande för många av de olika initiativ som vi ser idag att integrera frågor om kvinnor och konflikter i våra internationella insatser. Sveriges regering har exempelvis antagit en ny handlingsplan (2009- 2012) för hur Resolution 1325 ska genomföras i svenska internationella insatser.

Resolution 1820 (2008) om sexuellt våld mot civila i konflikter byggde vidare på resolution 1325 och klassificerade sexuellt våld i en konflikt som ett säkerhetshot, som kräver åtgärder ur ett säkerhetsperspektiv. År 2009 antogs resolutionerna 1888 och 1889 som tillsätter olika funktioner och tjänster för att praktiskt kunna genomföra resolution 1325 och 1820.

December 2010 antog FN:s säkerhetsråd en ny resolution mot sexuellt våld i krig. Resolution 1960 syftar till att komma åt förövare till sexualiserat våld och ger Säkerhetsrådet rekommendationer om sanktioner, rapportering och insamling av information från kvinnoorganisationer.

Det finns med andra ord flera konventioner, resolutioner och andra lagliga dokument och institutioner som värnar om kvinnors rättigheter under konflikter och deras betydelse för fredsprocesserna. Vad som behövs nu är politisk hängivenhet och enighet kring frågorna internationellt för att se till att de principer som beskrivs i resolutionerna genomförs i verkligheten.

Hämtat från www.säkerhetspolitik.se

Våldtäkter i krig en svårlöst brutalitet, artikel i Svenska Dagbladet 23 september 2014.

 

 

  • ”Om alla goda krafter hjälps åt kan vi förändra världen”