Bered plats i ditt land

År 2012 är inget undantag, fortfarande tvingas människor runt om i världen på flykt från krig, oroligheter och förtryck. De allra flesta flyktingar söker först och främst beskydd i sina grannländer i väntan på att situationen i deras hemland ska förbättras och det ska bli möjligt för dem att återvända. Många lämnar också sin familj och sina vänner genom vidarebosättning organiserad av FN i ett tredje land, till exempel Sverige.

Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud.
Tredje Mosebok 19: 33-34

Se

Cirka 14,5 miljoner människor i världen är flyktingar i ordets traditionella betydelse: människor som har lämnat sitt hemland för att fly undan förföljelse, väpnade konflikter eller våld. Till denna siffra kan man lägga ett väldigt stort antal människor på flykt som inte får någon form av internationellt skydd eller bistånd. Majoriteten av dessa stannar inom det egna hemlandets gränser. Nästan två tredjedelar av världens flyktingar är från Mellanöstern och Afrika. Hälften av alla flyktingar kommer från tre områden: Palestina, Afghanistan och Irak. Länder som ytterligare kompletterar listan över de tio länderna med flest flyktingar är Sierra Leone, Somalia, Sudan, Jugoslavien, Angola, Kroatien och Eritrea. (Källa UNHCR)

För människor som flytt från sitt hem är första anhalten ofta någonstans i närområdet – i en annan region av sitt eget land eller i ett grannland – som exempelvis kan vara Pakistan eller Kenya som nämndes ovan. Därefter finns det i teorin tre alternativ – integration i det land eller område dit man flytt, återvändande till det land eller plats man kommer från om situationen förbättras där, eller vidarebosättning i ett tredje land. Ofta är varken integration eller återvändande möjligt. Vidarebosättning förutsätter att man blir uttagen som ”kvotflykting” – ett urval som sker av UNHCR i samråd med mottagarländer. 2010 vidarebosattes 73 000 flyktingar, en mycket liten siffra i relation till behoven. De flesta kommer till USA, Australien och Kanada och cirka 1800 personer kommer årligen till Sverige. Kvotflyktingar behöver inte ansöka om asyl när de kommer till Sverige utan deras ansökan beviljas före inresan. Den största delen av flyktingarna som faller under UNHCR:s mandat blir dock under flera år kvar i flyktingläger utan möjligheter till varken integrering, vidarebosättning eller återvändande till ursprungslandet. (Källa ”Vägledning i flykting-, migrations- och integrationsfrågor för dig som arbetar i en församling i Svenska kyrkan)

2011 var den samlade flyktingkvoten i Europa 5000 människor. Sverige är bland de länder som tar emot flest kvotflyktingar tillsammans med Holland, England. 1900 kvotflyktingar beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige under 2011. Flyktingkvoten för 2011 är oförändrad för 2012. Sammanlagt beviljades 12 726 personer uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl m.m under 2011. Denna siffra omfattar inte enbart kvotflyktingar utan de människor som beviljades uppehållstillstånd efter att ha sökt asyl i Sverige. (Källa Migrationsverket)

Bedöma

Det ekumeniska organet Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) bedömer att det är möjligt och nödvändigt att öka kvotflyktingmottagningen i Europa till minst 20 000 personer per år från och med 2020. CCME bedömer att det finns utrymme för Europas länder att ta emot fler kvotflyktingar. Trots att det kan upplevas som lång tid kvar till 2020 är det redan nu dags att agera för långsiktiga politiska beslut som kan möjliggöra en framtid fri från enbart väntan för människor i världens flyktingläger. Särskilt angeläget är det eftersom många europeiska länder inte har någon etablerad tradition av kvotflyktingmottagande. CCME uppmuntrar därför Europas länder att både respektive lands regeringar men även i internationella europeiska överenskommelser besluta om ökat kvotflyktingmottagande.

Människor som själva (oftast med hjälp av flyktingsmugglare eller med besöksvisum) tagit sig till ett annat land, till exempel Sverige, för att söka skydd undan förföljelse och söka flyktingstatus, kallas för asylsökande. Rätten att söka asyl återfinns i artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det är viktigt att värna att Sverige och Europa både tar emot kvotflyktingar och asylsökande! Det ena ska inte ställas mot det andra. Men eftersom resan till Europa för att söka asyl i väldigt många fall är livsfarlig och kräver hög skuldsättning till flyktingsmugglare så är det väldigt viktigt att fler får chansen att komma till Europa som kvotflyktingar! Det är ett säkrare och mer solidariskt system för att gemensamt ta ansvar för väldens flyktingar och i högre grad avlasta de fattiga länder som drar det tyngsta lasset vad gäller flyktingmottagande.

Handla

Kontakta en EU-parlamentariker och uppmuntra till att arbeta för att Europa ska ta emot fler kvotflyktingar. Berätta om CCME:s uppmaning att Europas länder att öka flyktingkvoten innan 2020 till minst 20 000 personer per år. För Sveriges kvot skulle det innebära en ökning från 1900 (2011 och 2012) till minst 2500 personer. Här finns e-postadresser och förslag på brev.

Har din församling en vänförsamling i ett land i Europa? Skriv ett brev till dem och berätta om kampanjen Bered plats! och CCME:s upprop. Uppmuntra er vänförsamling att påverka för att landets regering bestämmer sig för att utvidga sin mottagning av kvotflyktingar.

Länkar och filer

Fakta om kvotflyktingar.

Text om kampanjen Bered plats! på engelska. Make space!

Pressmeddelande om CCME:s upprop på engelska.

Policydokumentet från CCME.

Svensk översättning av CCME:s pressmeddelande och policydokument.

  • Faktaruta: CCME

    Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) är ett ekumeniskt organ som arbetar med migration och integration, asylfrågor och flyktingar samt mot rasism och diskriminering i Europa. Medlemmar är anglikanska, ortodoxa och protestantiska kyrkor och kristna råd samt kyrkorelaterade organ över hela Europa. CCME har formellt samarbete med Europeiska kyrkokonferensen och Kyrkornas Världsråd. I Sverige är Sveriges Kristna Råd och Svenska kyrkan medlemmar i CCME.

  • Faktaruta: Kvotflyktingar

    Vidarebosättning för flyktingar i ett tredje land förutsätter att man blir uttagen som ”kvotflykting” – ett urval som sker av UNHCR (FN:s flyktingkommissariat) i samråd med mottagarländer. Kvotflyktingar behöver inte ansöka om asyl när de kommer till Sverige utan deras ansökan om permanent uppehållstillstånd beviljas före inresan. Sverige ställer varje år en flyktingkvot till UNHCR:s förfogande.

  • ”Om alla goda krafter hjälps åt kan vi förändra världen”