Bered plats i din församling

I våra församlingar finns människor som är mer vana att sjunga ”O, store Gud” på andra språk än svenska. Människor som har funnit eller önskar finna ett kristet sammanhang i Sverige där de får möjlighet att möta sig själva, andra människor och Gud. Församlingsgemenskapen kan vara av stor betydelse för invandrades integration i Sverige.

Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.
Markusevangeliet 10: 13-16

Se

Genomför en omvärldsanalys i församlingen med fokus på flyktingar och migranter där ni bland annat tar reda på hur många kvotflyktingar eller personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt asyl i Sverige som kommunen tar emot varje år. Låt sedan omvärldsanalysen vara ett väsentligt underlag för församlingens budgetarbete och prioriteringar. Säkert finns människor som är i process att söka asyl i församlingens omnejd. Har Migrationsverket något anläggningsboende för asylsökande i närheten? Finns det många asylsökande som bor hemma hos släkt och vänner i församlingens närhet? Är representanter från församlingen med på de möten som kommunen ordnar för nyanlända flyktingar? Finns det migrantledda församlingar i lokalområdet? Hur ser ert samarbete ut med dem? Har andra religioner samlingsplatser i närheten som församlingen har kontakt med?

Bedöma

Gör en översyn över den språkliga tillgängligheten i församlingens gudstjänster och verksamheter. Det är lätt att vi använder ord och begrepp som vi inte förklarar eller slarvar med att erbjuda översättning. Tänk på att det för människor som inte har svenska som modersmål kan det begränsa gudstjänstens tillgänglighet om språkbruket är alltför komplicerat. Läs gärna bibeltexter på flera språk i gudstjänsten och använd enkla sånger från olika länder och på olika språk.

Fråga aktiva i församlingen hur de uppfattar inbjudan till gudstjänsten och enskilda moment i gudstjänsten. Är inbjudan till församlingsgemenskapen tydlig även för människor som inte har svenska som sitt modersmål? Tänk på att skriftliga enkäter är svårare för många från mindre pappersbundna kulturer där det ofta är mer självklart att fråga muntligen.

Var uppmärksam på språket i annonsering och inbjudningar. Tänk på att en nysvensk med många erfarenheter av exkluderande behandling som går förbi en skylt med texten ”Svenska kyrkan/Svenska Missionskyrkan/Svenska Alliansmissionen i Knäckebröhult” kanske tror att denna gemenskap är förbehållen infödda svenskar. Kanske behöver det göras en översättning av foldrar om församlingen till engelska och andra språk?

Läs om MIRACLE-projektet som har utvecklat metoder för kyrkor att tillvarata invandrade som resurser och att se i vilken grad engagemang i en kyrka kan leda till ingångar i samhället i stort. MIRACLE står för: ”Models of Integration through Religion, Activation, Cultural Learning and Exchange”. Svenska kyrkan är partner i det europeiska projektet som Churches’ Commission for Migrants in Europe (Kyrkornas kommission för migranter i Europa) är huvudansvariga för. I projektet har man arbetat med att identifiera vilka förändringar som behövs i kyrkorna för att de ska kunna bli öppna och välkomnande arenor för nyanlända. Inom projektet har ett metodmaterial utvecklats med interaktiva övningar för att bearbeta frågor som ”vad är en öppen kyrka?”, ”vilka kyrkliga strukturer gynnar respektive hindrar aktivt deltagande?” och ”hur överkommer vi fördomar och brist på kontakt mellan inhemska och migrantledda församlingar?”. En slutsats är att invandrade i första hand söker en kyrka som så mycket som möjligt liknar den kyrka de kände till i ursprungslandet men att det första intrycket och i hur hög grad man känner sig välkommen är avgörande för engagemanget.

Handla

Fira gudstjänst med fokus på migration och flyktingskap

Bjud in kommunens flyktingsamordnare att berätta om kommunens flyktingarbete vid en gudstjänst med efterföljande forum. Tips på böner, psalmer, bibeltexter och symbolhandlingar att inkludera i gudstjänsten finns i Kyrkornas globala veckas inspirationsmaterial.

Genomför ett ekumeniskt arrangemang under Kyrkornas globala vecka tillsammans med kyrkor i andra samfund än ditt eget. Låt arrangemanget möjliggöra möten mellan inhemska och migrantledda församlingar och mellan infödda svenskar och invandrade.

Ta upp kollekt till något flyktingrelaterat arbete, till exempel arbetet i flyktingläger runt om i världen. Kontakta oss gärna för tips!

Välkomna nyanlända till din församling

Fråga invandrade församlingsaktiva vad som skulle underlätta integrationen på bästa sätt. Många församlingar har mycket goda erfarenheter av till exempel språkcafé och hjälp med läxläsning för barn och ungdomar.

Gå utanför kyrkans väggar

Ställ er med en kaffevagn utanför kyrkan eller i samhällets centrum och bjud in till församlingsgemenskap genom samtal och folders.

Finns med vid de möten som er kommun arrangerar för nyanlända och bjud in till delaktighet i församlingen.

Berätta för kommunanställda hur ni redan jobbar med integration och erbjud er att som församling underlätta det allmänna integrationsarbetet i kommunen.

Berätta om ert goda arbete

Många församlingar och individer arbetar sedan lång tid i det tysta med att stötta flyktingar och asylsökande, skapa goda mötesplatser för invandrade och infödda och underlätta integration mellan människor. Berätta om allt bra ni gör! Bjud in lokaltidningen att skriva om hur ni i församlingen vill bidra till integration.

Bjud in en MIRACLE-resursperson till församlingen

I Sverige har 11 personer utbildats i MIRACLE-metoder. Bjud in en MIRACLE-resursperson till församlingen och få tips på hur ni som församling kan bli bättre på integration. Här hittar du en lista över MIRACLE- resurspersoner som i mån av tid och tillgänglighet gärna gör församlingsbesök. Ni kan också pröva att använda MIRACLE-metodmaterialet själva. Ladda ner materialen genom länkarna nedan.

Den tomma stolen

Låt en tom stol symbolisera att ni vill välkomna dem som behöver det i församlingsgemenskapen. Ställ fram en tom stol med texten ”Här finns det plats för dig!” utanför kyrkan under Kyrkornas globala vecka. Eller låt en tom stol i caféet eller längst fram i kyrkan under veckan få symbolisera att ni är medvetna om och vill synliggöra församlingsgemenskapens avgörande betydelse för integration och välkomna fler att vara en del i den.

Ta en bild av den tomma stolen och lägg upp den på församlingens webbplats eller Facebook-sida tillsammans med ställningstagandet ”Vi vill bereda plats i vår församling!”. Länka gärna till webbplatsen om Bered plats!-kampanjen: https://globalaveckan.se/aktiviteter/opinionskampanj och lägg gärna upp bilden på vår sida på Facebook.

Länkar och filer

Tipsa oss om era aktiviteter under Kyrkornas globala vecka.

Ladda ner MIRACLE-guiden som PDF på bland annat svenska och engelska. På sidan 27 i guiden på svenska finns ”Tio rekommendationer för att främja integrations och delaktighetsprocesser i kyrkor”. Särskilt intressant i projektet är själva metodmaterialet där de olika övningarna finns beskrivna som du hittar på svenska här.

Tips på andra studiematerial att använda i församlingens integrationsarbete

”Där främlingskapet bryts kan en ny värld börja” (Arcus förlag 2010) med tillhörande studiematerial (Sensus 2010). Läs mer.

”Paulus brev till svenskarna” (Sensus 2012)  – ett metodmaterial.

 

  • ”Om alla goda krafter hjälps åt kan vi förändra världen”