Aktuellt

Här uppdaterar vi regelbundet med senaste nytt om Kyrkornas globala vecka. Du kan också följa oss via Twitter, Facebook eller genom vårt elektroniska nyhetsbrev.

”I riktning mot en hållbar välfärd”

Här ett utdrag ur CONCORD Sveriges kommentar på förslaget:

”Det är positivt att Agenda 2030 delegationen så tydligt har definierat utmaningar som en del i en lärande process för att sedan bli konkret i åtgärder.

Det civila samhället har länge betonat vikten av politiskt ledarskap och att Sverige tydligt ska definiera sin ambition. Det är därför glädjande att delegationen föreslår ett Agenda 2030-sekretariat på Regeringskansliet och ser att svenska ambitionen för arbetet med agendans mål för hållbar utveckling behöver slås fast. De vill att hållbar utveckling ska få tyngd!

Delegationen lyfter återigen vikten av en bred folkbildningskampanj. . .  I en värld som förändras snabbt och där människor översköljs av fragmenterad information behövs folkbildningens unika roll.

Delegationen betonar civilsamhällets roll i genomförande och ger sig själva i uppdrag att fortsätta den tvärsektoriella dialogen mellan olika delar av samhället, civilsamhälle, näringsliv och det offentliga. 

Slutligen finns det en punkt där delegationen mer tydligt skulle kunna utvecklat ett resonemang. Och det är kring principen ”ingen ska lämnas utanför” som är en grund i Agenda 2030. Här behöver vi tillsamman fortsätta arbetet med förståelsen av principen och hur innebörden kan vägleda olika aktörer för att förverkliga att Agenda 2030 och del globala hållbarhetsmålen bidrar till en hållbar utveckling för alla.”

Här kan du läsa hela förslaget på handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030 – I riktning mot en hållbar välfärd.

Kategorised som Agenda2030 Globala målen

Välkommen på inspirationsdag kring Globala målen!

Temat för dagen är Globala målen för hållbar utveckling. Det blir föredrag och gruppsamtal/ -övningar som syftar till att motivera vårt arbete utifrån den breda missionstanken och dess konkretion i de globala målen. Utöver detta blir det tillfälle för erfarenhetsutbyte och möjlighet till input om det framtida arbetet kring Globala veckan och för en hållbar värld för alla.

Inspirationsdagen är kostnadsfri och lunch ingår.

Du är välkommen som är anställd eller ideellt engagerade i SKR:s medlemskyrkor och SMR:s medlemsorganisationer, som är intresserade och engagerade i Kyrkornas globala vecka, på nationell, regional eller lokal nivå.

Inspirationsdagen är ett bra tillfälle att möta och samtala med andra engagerade för en hållbar värld!

Anmäl dig senast 5 september till elisabeth.korswing@skr.org med namn, församling-/ organisationstillhörighet, roll i församlingen/ organisationen samt eventuella allergier eller matpreferenser.

Program 15 september:

 Kl.11.00 Välkommen och introduktion
Varför en dag om globala målen? Björn Cedersjö, Direktor

Hur kan vi i det civila samhället arbeta för att bidra till att de Globala målen uppnås? Ulrika Modéer, statssekreterare hos ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

Kl.12.00 Lunch

Kl.13.00 Missionsteologi och hållbarhetsarbete

Hur motiverar ekumenisk teologi ett arbete med målen? Olle Kristenson, SKRs direktor för ekumenisk teologi

Hur arbetar vi för en hållbar värld för alla? (Gruppsamtal/ övning)

Andakt kring målen

Kl.14.00 Workshop om hur vi kan inkludera Globala målen i våra verksamheter

Kl.15.00 Erfarenhetsutbyte Kyrkornas globala vecka

  • Aktivitetstips
  • Genomgång av material/övningar

Slut kl.16.00

Inspirationsdagen 2016

Kategorised som Okategoriserade

Glimtar från Globala veckan 2016

Rapportfilm 2016

Ladda ner rapport: Resultat Kyrkornas globala vecka 2016

Kategorised som Okategoriserade