Så gjorde vi – tips från lokalt engagerade

Temagudstjänster, cafékvällar, engångskörer, föredrag, konfirmandkvällar och mycket mer. Stora och små aktiviteter. Du kan lyfta Globala veckans tema i den befintliga verksamheten under veckan eller arrangera andra aktiviteter. Här kommer berättelser från några församlingar om vad de gjorde under Globala veckan 2017. Hoppas att det ska kunna inspirera!

Tunadalskyrkan, Köping

Sorbykyrkans församling (Equmeniakyrkan), Tunadalskyrkans församling (Equmeniakyrkan) och Köpingsbygdens församling bjöd in till en cafékväll i Tunadalskyrkan med globala veckans tema ”Hållbar värld”. Ämnet var så bra presenterat i Globala veckans häfte, så vi delade ut det till samtliga deltagare.  Joachim Wohlfeil från Diakonia var inbjuden som föreläsare och anknöt till flera av de globala målen bl.a. genom att tala om konfliktmineralfria produkter. Utifrån veckans tipspromenad och samtalsämnen utspann sig ett livligt samtal runt de dukade borden. Kvällen avslutades med en andakt där en av de i häftet föreslagna bönerna användes.

Eva Andreas

Vidablickskyrkans församling, Norrköping

På lördagen 18/11 hade vi en bibeldag med Mikael Tellbe om ”Hopp i vår tid – ur Uppenbarelsebokens ljus”. I gudstjänsten söndag 19/11 ”Hållbart liv – Hållbar värld” gav jag i predikan en fortsättning på att perspektiven från Uppenbarelseboken inte landar i spekulation utan ger oss hopp och ansvar att leva ett hållbart liv och där föra in de perspektiv vi ser i kyrkornas globala vecka.

Göran Strömner

Betlehemskyrkan, Örebro

Vi tjuvstartade Globala veckan redan på lördagen den 18/11. Vi inbjöd till sopplunch och sedan hade Anna Skagersten en mycket intressant föreläsning omkring temat: ”Vad är kyrkans ansvar i globala frågor?” där hon utgick från sina erfarenheter av att ha arbetet i Filipinerna. Det var utmanande att lyssna till henne. Eftersom vi hade Anna på besök inbjöd vi alla som ville att vara med och sjunga i en ”Engångskör” och hade sångövning på lördagen.

På söndagen hade vi gudstjänst där Engångskören sjöng under Anna Skagerstens ledning. I gudstjänsten använde vi en hel del av årets material. I inledningen lästes ”Allt hänger ihop” och istället för predikan hade pastor Katarina Linderborg tre korta betraktelser utifrån tre av målen i Agenda 2030 – Mål 5 Jämställdhet, Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen. I varje betraktelse bad vi bönen för resp. mål.  I förbönen användes Per Harlings bön utifrån Fader Vår.

På kaffeborden fanns samtalsfrågorna utlagda.

Katarina Linderborg

S:t Johannes församling, Norrköping

Vi brukar varje år i mitten på november, ha ett event som heter hantverksjul, i ett av våra församlingshem ute på landet i en super mysig miljö, där handarbeten, fika, lotter m.m. säljs. Då passar vi på att använda oss av er tipspromenad som ni lägger ut på hemsidan och den har varit väldigt populär.

Marie Nilsson

Tibble kyrka, Täby

Efter gudstjänsten i Tibble kyrka söndagen den 19/11 kom Magnus från Stockolms stift och berättade om Agenda 2030 och de 17 målen. Jag berättade om det miljö och hållbarhetsarbete som vi gör och kommer att göras de närmaste åren i Täby församling. Jag kommer också att berätta om svenska kyrkans miljödiplomeringssystem som vi arbetar i och planerar att diplomeras i fas 3 under 2018.

Tina Björkegren

Kullaviks församling, Kungsbacka

Vi skrev in våra sommarkonfirmander i samband med gudstjänsten i Globala veckan den 26/11. Över 100 ungdomar med föräldrar deltog. Vi använde inspirationshäftet och har laddat en vägg på kyrktorget med Globala veckans material.

Rigmor Borg

S:t Lars församling, Linköping

Jag använde texten ”Allt hänger ihop”, under temat Förtröstan, texten och de 17 bönerna ur inspirationshäftet på vår pilgrimsvandring. Vi går varje tisdag och i Globala veckan använder jag ofta inspiration från ert material. Vi gillade verkligen bönerna.

Ninna Grefbäck

Storvreta/ Ärentuna

I Kyrkornas globala vecka hade Vattholma pastorat på torsdagskvällen den 23 november en församlingskväll i Storvreta församlingshem om ekoteologi och kyrkornas miljöansvar. Claes Hedström som är projektledare för Hållbar utveckling i Uppsala pastorat och som hjälper Uppsalaförsamlingarna att bli miljödiplomerade hade ett föredrag med titeln ”Skapelsen – inte till salu. Om miljö, klimat, Gud och ansvar”. Ett tiotal intresserade personer lyssnade på ett utmanande föredrag och deltog i ett samtal som avslutades med en presentation av de globala målen och utdelande av Kyrkoranas globala veckas inspirationshäfte. Vi hade också gjort kuber av några av målen.

Ärentuna församlings internationella grupp arrangerade på tisdagen den 21 november en församlingskväll i Storvreta församlingsgård om Syrien.  Maria Bosaeus var inbjuden att berätta om sina resor till Syrien och sina tavlor som gestaltar både fred och krig. En mindre grupp fick lyssna på Marias personliga och berörande berättelser kring tavlorna, men väldigt många av församlingsgårdens besökare har kunnat se de stora konstverken under en månads tid, bl.a. 325 skolbarn. Församlingsgårdens besökare har också kunnat se både affischer och kuber av de globala hållbarhetsmålen.

Henrik Rosén

Landvetters Equmeniakyrka

Vi hade ett inslag på gudstjänsten 26/11 i Landvetters Equmeniakyrka, berättade lite om temat, visade en infofilm om Agenda 2030 och använde bönerna. Även barngruppen hade stor glädje av häftet med bilder till varje mål. Vi hade tipspromenad innan kyrkfikat och vi rättade tillsammans.

Kerstin Sörstedt

S:t Eskilskyrkan, Eskilstuna

I S:t Eskilskyrkan, Eskilstuna arrangerade vi en temakväll om klimatet på fredagskvällen, den kväll vi vanligen har tonårsträffen. Vid detta tillfälle hade vi bjudit in alla som var intresserade av frågan. Det kom ett 40-tal personer både tonåringar och äldre. Kvällen inleddes med att vi åt taco-buffé som ungdomarna ordnat.

Huvudtalare var Gustav Strandberg, forskare vid SMHI, som höll en intressant och utmanande presentation om sin forskning. Han visade hur klimatet har utvecklats sedan istiden och hur man idag med avancerade modeller försöker räkna ut hur klimatet blir i framtiden. Han betonade att det är viktigt att alla agerar nu och ändrar sin livsstil för att framtida generationer skall kunna få det drägligt.

Efter presentationen hade vi ett engagerat samtal om vad vi kan göra som individer. En av tonåringarna testade oss med ett roligt quizz som kartlade min profil som miljöhjälte.  Vi utmanades sedan var och en att skriva ett personligt kontrakt med sig själv, ett löfte kring vad jag skall ändra i min livsstil och vem som skall följa upp det.

Som avslutning på kvällen hade vi en andakt där vi använde olika tips från Globala veckans material. Bland annat bad vi den bön som fanns för Globala målen ”13 Bekämpa klimatförändringarna”. Efter andakten tonade Lahles sång Goliat ut i rummet ”…Och vi skall göra jorden hel, Ja vi skall göra vattnet rent, Och vi skall aldrig skada varandra mer. Och vi skall slåss, ja vi skall slåss mot Goliat…”

Tord Dahlen

Missionskyrkan, Nässjö

Vi hade en kväll om några av de globalamålen. Detta var ett sammarrangemang mellan Vuxenskolan, Nuturskyddsförenigen i Nässjö, Nässjö kommun fairtrade  och missionskyrkan. Vi var runt 40 deltager med särskilt inbjudan från Nässjö kommun, Va chef, renhållning etc, Södra skogsägarna, LRF samt representanter för politiska partierna i kommunfullmäktige etc. Vi har för avsikt att fortsätt under 2018 med några av de andra målen!

Erling Andersson

Hagakyrkan, Örebro

Temat på gudstjänsten 26/11 var ”Hållbarhet” och Fairtrade kom in som ett naturligt inslag. Under gudstjänsten fick besökarna bland annat veta hur mycket plast det slängs i haven och hur vi kan bli bättre på att återvinna saker. Jag berättade om Fairtrade och hur det kan påverka andra människors liv i andra delar av världen.

Under kyrkkaffet hade vi besök av Världsbutiken i Örebro som sålde varor och berättade om sin verksamhet och presenterade några utvalda produkter. Det kom också två ”bananer” på besök och delade ut bananer till barnen. Vi hade också lagt ut Tack-hjärtan på borden med budskap från Fairtrade-odlare. Budskapen har jag hämtat från intervjuer med odlare på Fairtrade Sveriges hemsida. Sammanfattningsvis tror jag att ingen besökare kunde missa att vi är en diplomerad Kyrka för Fairtrade. Vi försöker att köra en liten kampanj då och då i samband med gudstjänster och kyrkkaffen så att medvetenheten om Fairtrade sakta sjunker in hos folk.

Daniel Dagernäs

Stockholm stift

Stockholms stift arrangerade den 20/11 ”Hållbar kväll för alla” för att sprida inspiration och kunskaper om glokala samband och utmaningar. Fokus var Agenda 2030/Globala målen, att sprida kännedom om Globala målen och inspirera församlingar att börja arbeta med målen. Målgruppen var bred – förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare i stiftets församlingar med uppdrag/engagemang för frågor som rör internationellt arbete, hållbar utveckling, migration, ekumenik och religionsdialog. 42 personer deltog under kvällen. Medverkade gjorde Staffan Lindberg (artist och klimatbantare), Thomas Strömberg (koordinator SKR), Eva Cronsioe (präst och författare), Anette Arebo (diakon, Skarpnäcks församling) och Ann Fransson (miljösamordnare, S:t Johannes församling). Med stiftshandläggare Magnus Myrberg och Ayda Moayedzadeh som moderatorer.

Vi visade Stockholms stifts nyproducerade film om Agenda 2030 och glokalt kyrkligt arbete med klimatfrågan: https://youtu.be/sBBBXDnWpHc

Torsdag 23/11 arrangerade Stockholms stift ”Mötesplats konfirmand”. En mötesplats för medarbetare i församlingarnas konfirmandverksamhet. Halva dagen ägnades åt globala utmaningar och Agenda 2030/Globala målen, och en workshop där deltagarna fick arbeta fram olika utkast till konfirmandpass om kristen tro och Globala målen. Cirka 40 deltagare.

Magnus Myrberg